Îndrăznește să gândești!

Social network

RON
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Iată ce urmează să donezi:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Donation Total

Donation Total: 100,00 RON

STATUTUL ASUR

Capitolul I – MEMBRI FONDATORI, NUME, SEDIU

Art. 1: „Asociaţia Secular-Umanistă din România” numită în continuare “Asociaţia”, este înfiinţată de către următorii membrii fondatori:

 1. Atila NYERGES

 2. Alexandu-Toma PĂTRAŞCU

 3. Liliana VOICU

Art. 2. În toate actele emanând de la Asociaţie, se menţionează această denumire, sediul, numărul de înregistrare sub care figurează în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi codul fiscal. În actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, precum şi în orice alte acte emanând de la Asociaţie, traduse într-o limbă străină, numele asociaţiei poate fi trecut şi în traducerea din limba respectivă.

Art. 3. Sediul social al Asociaţiei este în Bucureşti, str. Ajustorului, nr. 6. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director.

Capitolul II. STATUT LEGAL, DURATĂ, FILIALE ŞI SCOPURILE ASOCIAŢIEI

Art. 4. Asociaţia Secular-Umanistă din România este persoană juridică română de drept privat, înregistrată conform legislaţiei române şi funcţionează ca o organizaţie non-guvernamentală non-profit, independentă şi apolitică, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

Art. 5. Asociaţia activează pentru o perioadă nelimitată de timp, are siglă şi ştampilă proprie, personalitatea juridică a acesteia încetând numai pe baza hotărârii Adunării Generale sau în condiţiile legii.

Art. 6. Asociaţia poate constitui filiale şi reprezentanţe în România şi în străinătate prin hotărârea Adunării Generale, care decide şi modul de funcţionare a acestora. Asociaţia poate participa la înfiinţarea unor asociaţii sau fundaţii şi se poate afilia la federaţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale având scopuri similare, prin hotărârea Adunarii Generale.

Art. 7. Asociaţia nu va face politică partizană. Fiecare membru are dreptul de a participa activ la viaţa politică, dar nici o acţiune sau declaraţie publică cu caracter politic partizan nu poate angaja Asociaţia.

Art. 8. Asociaţia a fost înfiinţată în scopul promovării valorilor umanismului secular şi al apărării principiului constituţional al separării dintre stat şi biserică. În urmărirea acestui scop, Asociaţia va avea ca obiective:

 1. promovarea ştiinţei şi culturii;
 2. apărarea principiului constituţional al separării dintre stat şi biserică;
 3. apărarea libertăţii de gândire, conştiinţă şi religie;
 4. apărarea libertăţii de exprimare;
 5. promovarea spiritului critic şi gândirii libere;
 6. promovarea unei educaţii moderne, de natură să stimuleze autonomia de gândire a copiilor şi tinerilor;
 7. promovarea unui cadru de toleranţă şi dialog între persoane, grupuri şi entităţi sociale cu viziuni şi interese diferite;
 8. combaterea discriminării;
 9. organizarea de activități de educație și formare profesională legate de domeniile sale de interes.

Art. 9. Asociaţia Secular-Umanistă din România va desfăşura activităţi în conformitate cu scopurile enunţate la art. 8, cu respectarea legilor în vigoare.

Membrii asociaţiei

Art. 10. Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană care îşi asumă principiile, scopurile şi modalităţile de acţiune ale acesteia.

Art. 11. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 • dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale;
 • dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei;
 • dreptul de a participa la acţiunile organizate de Asociaţie
 • dreptul de a face propuneri privind activitatea Asociatiei în Adunarea Generală şi către Consiliul Director;
 • dreptul de acces la toate informaţiile care privesc activitatea Asociaţiei, inclusiv asupra aspectelor financiare;

Art. 12. Obligaţiile membrilor sunt:

 • să respecte prevederile prezentului statut;
 • să respecte hotărârile Președintelui, ale Consiliului Director și ale Adunărilor Generale ale Asociaţiei;
 • să nu desfăşoare activităţi care să aducă prejudicii materiale sau de imagine Asociaţiei;
 • să achite cotizaţia anuală stabilită de către Adunarea Generală.

Art. 13. Calitatea de membru se obţine prin aprobarea de către Consiliul Director a unei cereri scrise a persoanei în cauză.

Art. 14. Calitatea de membru se pierde prin hotărârea Consiliului Director, luată cu cel puţin 2/3 din voturile membrilor săi, pe baza constatării existenţei uneia dintre situaţiile de mai jos:

 • încălcarea gravă a prevederilor prezentului Statut, situaţie în care se va asigura dreptul la apărare pentru persoana în cauză;
 • neparticiparea la două sesiuni consecutive ale Adunării Generale, fără motivarea indisponibilităţii;
 • neplata cotizaţiei pe o perioadă mai lungă de 2 ani;
 • la cererea persoanei.

Art. 15. Anumitor personalităţi culturale, ştiinţifice, civice sau politice din ţară şi străinătate care s-au distins în mod deosebit prin activitatea şi/sau luările de poziţie li se poate conferi calitatea de membru de onoare al Asociaţiei. Calitatea de membru de onoare o pot dobândi şi donatorii importanţi ai Asociaţiei. Propunerea pentru dobândirea calităţii de membru de onoare al Asociaţiei este făcută de către un membru al Consiliului Director, pe baza unei motivaţii scrise. Hotărârea de acordare se ia de către Consiliul Director cu cel puţin 2/3 din voturi şi intră în vigoare din momentul acceptării de către persoana în cauză a titlului oferit. Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generală şi nu pot fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei.

Filialele

Art. 16. O filială se constituie într-o localitate dacă se asociază în acest scop cel puţin 3 membri iniţiatori care fac o cerere în acest sens către Consiliul Director. Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a Adunării Generale, organizarea sa fiind realizată cu asistenţa Consiliului Director. Filiala este condusă de un preşedinte, secondat de doi vice-preşedinţi.

Capitolul III – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art. 17. Patrimoniul Asociaţiei la data constituirii este de 600 lei (şase sute lei), în numerar, vărsat în contul acesteia de către membrii fondatori. Patrimoniul asociaţiei nu poate fi folosit pentru alte scopuri decât cele enunţate în articolul 8 al acestui Statut. Acceptarea de către Asociaţie a unor donaţii şi moşteniri nu poate induce obligaţii care să intre în conflict cu scopurile Asociaţiei.

Art. 18. Veniturile se constituie din:

 • contribuţiile membrilor Asociaţiei;
 • donaţii, subvenţii, moşteniri, contribuţii, drepturi de autor, venituri din administrarea bunurilor mobile şi imobile, fonduri obţinute din ţară sau străinătate, în lei sau valută, de la persoane fizice sau juridice, care vor fi folosite exclusiv pentru funcţionarea Asociaţiei;
 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 • dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie conform art. 47 din Ordonanţa Guvernului. nr. 26/2000, dacă este cazul;
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • alte venituri permise de lege.

În scopul obţinerii resurselor financiare necesare realizării obiectivelor sale şi pentru mărirea patrimoniului, Asociaţia poate desfăşura activităţi economice, conform art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Art. 19. Din resursele sale financiare, Asociaţia asigură îndeplinirea obiectului de activitate şi poate să efectueze investiţii în bunuri mobile şi imobile, să constituie depozite bancare, să achiziţioneze orice fel de alte drepturi, după cum poate să şi înstrăineze bunuri, atunci când este în interesul Asociaţiei.

Art. 20. Patrimoniul Asociaţiei va fi reflectat în contabilitatea Asociaţiei, prin grija Consiliului Director, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. Anul financiar al Asociaţiei corespunde anului calendaristic.

Capitolul IV – ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 22. Conducerea Asociaţiei este formată din:

Adunarea Generală

Consiliul Director

Preşedintele

Vicepreşedinţii

Art. 23. Controlul financiar se exercită de către un Cenzor sau o Comisie de cenzori, în funcţie de prevederile legale referitoare la dimensiunea asociaţiei.

Adunarea Generală

Art. 24. Asociaţia este condusă de Adunarea Generală, constituită din totalitatea membrilor cu drept de vot şi care are următoarele atribuţii:

 • adoptă sau modifică Statutul şi Regulamentul de Organizare Internă;
 • stabileşte principiile generale ale atingerii obiectivelor Asociaţiei;
 • alege Preşedintele, Vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Director;
 • aprobă sau respinge raportul anual de activitate;
 • alege cenzorul sau Comisia de cenzori;
 • analizează şi aprobă sau respinge raportul cenzorului sau al Comisiei de cenzori;
 • aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de cenzori;
 • hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale ale Asociaţiei;
 • hotărăşte înfiinţarea de către Asociaţie de societăţi comerciale sau lichidarea acestora;
 • hotărăşte afilierea la federaţii şi organisme naţionale şi internaţionale sau retragerea din asemenea organizaţii;
 • hotărăşte dizolvarea şi încetarea personalităţii juridice a Asociaţiei şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
 • execută orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.

Art. 25. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an sau în şedinţă extraordinară la cererea Consiliului Director sau a 1/5 din membri.

Art. 26. Pentru ca Adunarea Generală să fie statutar constituită, este necesară prezenţa a cel puţin 1/3 din membrii ei. Pentru alegerea Consiliul Director, a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor, precum şi pentru modificarea statutului, Adunarea Generala este statutar constituita daca sunt prezenţi minimum 50% plus unu din membrii ei. Un membru este considerat prezent la Adunarea Generală dacă şi-a trimis în scris către Consiliul Director poziţia faţă de conţinutul deciziilor supuse la vot. În situaţia în care alegerea Consiliul Director, a preşedintelui, a vicepreşedinţilor sau modificarea statutului nu au putut fi efectuate din lipsa cvorumului, se convoacă în cel mult 7 zile o Adunare Generala extraordinară, iar deciziile se vor lua cu votul majoritar al celor prezenţi, cu exceptia modificărilor la statut, care necesită votul a 2/3 din cei prezenţi.

Art. 27. Convocarea Adunării Generale în şedinţe ordinare se face cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea lor, iar în şedinţe extraordinare cu cel puţin 72 de ore înainte de ţinerea lor. Consiliul Director propune ordinea de zi şi detaliază membrilor, la cererea acestora, propunerile de decizie, pentru eventualitatea în care membrii doresc să ia poziţie faţă de acestea fără a fi prezenţi fizic la Adunare.

Art. 28. Agenda Adunării Generale ordinare este anunţată cu cel puţin 7 zile înaintea datei stabilite pentru întrunire, iar a celor extraordinare cu cel puţin 48 de ore înainte.

Art. 29. Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul majoritar al membrilor prezenţi, cu excepţia amendamentelor la Statut, în cazul cărora e nevoie de minimum 2/3 din voturile celor prezenţi.

Consiliul Director

Art. 30. Consiliul Director este format din 3 membri, aleşi o dată la doi ani de către Adunarea Generală. Aceştia sunt Preşedintele şi cei doi Vicepreşedinţi.

În momentul înfiinţării Asociaţiei, Consiliul Director are 3 membri interimari responsabili cu demersurile necesare înregistrării legale a Asociaţiei.

Art. 31. În cazul constatării unor încălcări grave ale prevederilor prezentului Statut, membrii Consiliului Director, inclusiv Preşedintele sau Vicepreşedinţii, pot fi revocaţi în cadrul unei Adunări Generale extraordinare, pe baza propunerii motivate a cel puţin doi membri ai Asociaţiei, susţinută de cel puţin un membru al Consiliului Director, cu asigurarea dreptului la apărare al persoanelor în cauză. În cazul în care Preşedintele sau cel puţin doi membri ai Consiliului Director sunt revocaţi, se retrag, sau devin indisponibili pentru o perioadă mai lungă de 45 de zile, se convoacă Adunarea Generală în sesiune extraordinară, pentru a decide noua componenţă a Consiliului Director.

Art. 32. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 • coordonează derularea activităţilor curente ale Asociaţiei;
 • numeşte membrii Asociaţiei cu drept de reprezentare publică a acesteia, pe lângă Preşedinte, Vicepreşedinţi şi Director executiv;
 • redactează şi/sau aprobă luările de poziţie oficiale ale Asociaţiei;
 • decide organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
 • stabileşte componenţa grupurilor de lucru şi monitorizează activitatea acestora;
 • acceptă sau respinge motivat, în scris, cererile de adeziune și de retragere;
 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil;
 • derulează acţiunile şi campaniile necesare pentru atragerea de resurse financiare şi materiale;
 • iniţiază şi menţine comunicarea şi colaborarea cu organizaţii internaţionale;
 • coordonează înfiinţarea/desfiinţarea de filiale şi societăţi comerciale ale Asociaţiei;
 • organizează Adunarea Generală şi alte evenimente şi manifestări;
 • asigură evidenţa contabilă şi evidenţa membrilor Asociaţiei;
 • elaborează Regulamentul de Organizare Internă, la solicitarea Adunării Generale, şi îl supune adoptării acesteia;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 33. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi comunică în mod constant, în funcţie de derularea activităţilor. Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul de a propune teme de analiză şi dezbatere în şedinţele Consiliului Director sau ale Adunării Generale. În caz de indisponibilitate anunţată a unui membru al Consiliului Director, va fi convocat un membru supleant, în ordinea decisă de Adunarea Generală. În caz de neparticipare nemotivată a unui membru al Comitetului Director timp de 2 luni la şedinţe, postul sau va fi considerat vacant şi pentru el se vor organiza alegeri la prima şedinţă a Adunării Generale, până la alegeri fiind înlocuit de primul dintre membrii supleanţi. În cazul în care Preşedintele se retrage sau devine indisponibil pe o perioada mai lungă de 45 de zile, este înlocuit de unul dintre vicepreşedinţi, pe baza desemnării de către Președinte sau prin consens.

Art. 34. Consiliul Director este statutar întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin 2 membri, inclusiv Preşedintele sau un Vicepreşedinte. Preşedintele sau, în absenţa lui, Vicepreşedintele care convoacă şedinţa, trimite ordinea de zi celorlalţi membri cu cel puţin 48 de ore înaintea şedinţei Consiliului Director. Sunt luate în considerare şi poziţiile acelor membri ai Consiliului Director care şi-au trimis în scris punctul de vedere asupra deciziilor care urmează să fie luate, conform agendei.

Art. 35. Consiliul Director adoptă hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi. În caz de egalitate, votul Preşedintelui, sau, în lipsa acestuia, al Vicepreşedintelui desemnat să conducă şedinţa este decisiv, înclinând balanţa. În lipsa Preşedintelui, şedinţa este condusă de Vicepreşedintele desemnat de către acesta, sau de Vicepreşedintele prezent. În cazul în care ambii Vicepreşedinţi sunt prezenţi şi Preşedintele nu şi-a desemnat un înlocuitor, unul dintre ei este desemnat, prin tragere la sorţi, să conducă şedinţa.

Art. 36. Membrii Consiliului Director nu pot fi parlamentari, miniştri, prefecţi, secretari de stat, primari sau demnitari ai statului cu funcţii de rang echivalent acestora. Preşedintele şi cei doi Vicepreşedinţi nu pot îndeplini funcţii de conducere în partide politice sau în organizaţii de factură politică.

Preşedintele

Art. 37. Atribuţiile Preşedintelui:

 • prezidează şedinţele Consiliului Director şi pe cele ale Adunării Generale;
 • administrează şi este responsabil pentru activitatea curentă a Asociaţiei;
 • încheie acte juridice în numele Asociaţiei şi are drept de semnătură pe actele fiscale ale Asociaţiei;
 • propune agenda lucrărilor şi a dezbaterilor Consiliului Director şi Adunării Generale;
 • reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte organizaţii sau instituţii şi cu presa;
 • reprezintă Asociaţia în instanţă;
 • propune Directorul Executiv, cenzorii şi contabilul Asociaţiei;
 • poate delega atribuţiile sale unui alt membru sau unui angajat al Asociaţiei;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Vicepreşedinţii

Art. 38. Cei doi Vicepreşedinţi sunt membri ai Consiliului Director şi îndeplinesc aceleaşi atribuţii ca şi Preşedintele în cazul indisponibilităţii temporare a acestuia. Şedinţele Consiliului Director sau ale Adunării Generale la care Preşedintele nu poate participa sunt conduse de către Vicepreşedintele prezent sau desemnat, conf. art. 35.

Activitatea financiară şi controlul financiar

Art. 39. Activitatea financiară a Asociaţiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al anului calendaristic, cu excepţia primului exerciţiu financiar, care începe la data autorizării funcţionării Asociaţiei.

Art. 40. Controlul financiar se exercită de către un Cenzor sau o Comisie de cenzori, în funcţie de prevederile legale referitoare la dimensiunea asociaţiei. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art. 41. În realizarea competenţei sale, Cenzorul sau Comisia de cenzori:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 • întocmeşte raportul anual şi îl prezintă Adunării Generale;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
 • poate participa, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului Director, la invitaţia acestuia.

Art. 42. Pentru realizarea scopului şi, după caz, pentru efectuarea unor activităţi administrative necesare conform legislaţiei în vigoare, cum ar fi controlul financiar anual, Asociaţia poate angaja personal calificat, cu contract de muncă, de prestări servicii sau alte forme legale.

Art. 43. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea activităţilor Asociaţiei se va face pe baza actelor justificative şi cu aprobarea Preşedintelui.

Art. 44. Pentru promovarea mai eficientă a intereselor Asociaţiei şi consolidarea patrimoniului, Adunarea Generală poate decide înfiinţarea de societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din activitaţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.

Capitolul V – ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI, PREVEDERI FINALE

Art. 45. Asociaţia se dizolvă şi intră în lichidare în următoarele situaţii:

 • de drept;
 • prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 46. Asociaţia se dizolvă de drept prin:

 • imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la înregistrarea ca persoană juridică a Asociaţiei;
 • reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost suplimentat până la aceasta limită în termenul prevăzut de lege.

Art. 47. Asociaţia se dizolvă de către Adunarea Generală prin votul a cel puţin 4/5 din membrii cu drept de vot ai Asociaţiei. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 48. În cazul dizolvării, patrimoniul Asociaţiei se transferă către persoane juridice de drept public sau privat, cu scop asemănător sau identic, în conformitate cu legislaţia în vigoare sau deciziei Adunării Generale, luată cu 4/5 din membrii ei.